กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน : รายงานประจำปี 2528 / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2529. - 212 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

เอกสารเนื่องในวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 24 มีนาคม 2529


กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--ผลงาน.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--โครงการ.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
พลังงานทดแทน.
การพัฒนาอุตสาหกรรม.
นโยบายพลังงาน.

606 / ว 34 2528 รายงาน