รักษ์ พฤกษชาติ.

การปลูกและการพัฒนาสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล / รวบรวม, รักษ์ พฤกษชาติ. - กรุงเทพฯ : นีออนบุ๊คมีเดีย, 2549. - 100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2006 M12 D01

9749390628


สบู่ดำ--การใช้ประโยชน์.
น้ำมันเซลชีวภาพ--สบู่ดำ.
สบู่ดำ--การปลูก.
น้ำมันสบู่ดำ--การสกัด.
น้ำมันสบู่ดำ--การสกัด--เครื่องจักรกล.
น้ำมันดีเซลชีวภาพ--น้ำมันทอดอาหารใช้แล้ว--การผลิต.
น้ำมันทอดอาหารใช้แล้ว--การใช้ประโยชน์.

633.85 / ร 111 2549