ธเรศ ศรีสถิตย์.

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004 / ธเรศ ศรีสถิตย์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 486 หน้า : ตาราง.

YT2007 M02 D01

9749993454


ไอเอสโอ 14001 : 2004.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน.

658.562 / ธ 17 2549