บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / กรมการพัฒนาชุมชน. - กรุงเทพฯ : กรม, 2539. - 82 หน้า : ภาพประกอบ.

สิ่งพิมพ์ราชวงศ์


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระราชกรณียกิจ.--2470-
กรมการพัฒนาชุมชน.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
การพัฒนาชุมชน.
การพัฒนาชนบท.
พิธีกาญจนาภิเษก.

307.1408621 / ก 27 2539