กำจัด มงคลกุล.

ที่ระลึกงานฉลองอายุครบ 60 ปี ของศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ / จัดทำโดย กำจัด มงคลกุล, อดุล ถมังรักษ์สัตว์. - กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2510. - 282 หน้า ภาพประกอบ.


แถบ นีละนิธิ--ชีวประวัติและผลงาน.
เคมี--การศึกษาและการสอน--ประวัติ.
กรดโพลิก.
ยารักษาโรค.
แร่--การสกัด.
ยางสังเคราะห์--ประวัติและวิวัฒนาการ.
พลาสติก--ประวัติและวิวัฒนาการ.
สบู่.
ภูมิคุ้มกัน.
ยากำจัดศัตรูพืช.
วัตถุมีพิษ.
เคมีของดิน.
สารพิษ.
วัตถุระเบิด.

925 / ก 212 2510