พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ / สำนักงาน ก.พ.ร. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 232 หน้า : ภาพประกอบ.

จัดพิมพ์น้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 สิ่งพิมพ์ราชวงศ์

9749871766


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระราชประวัติ.--2470-
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระอัจฉริยภาพ.--2470-
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,--พระราชกรณียกิจ.--2470-

923.109593 / ค 14 2549