บทคัดย่อการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 / สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549. - 356 หน้า : ภาพประกอบ

เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

YT2007 M07 D01

9742299633


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิจัย--สาระสังเขป.

607 / ว 34 2549 สาระสังเขป