อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์.

รายงานสถานภาพเรื่องการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับคราบน้ำมันตามแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย / อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์...[และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2536. - 79 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9748953173


คราบน้ำมัน--การแก้ปัญหา--เทคโนโลยีที่เหมาะสม--วิจัย.
ปิโตรเลียม--วิจัย..
น้ำมัน--การรั่วไหล--วิจัย.
คราบน้ำมัน--การควบคุมโดยชีววิธี--วิจัย.

363.7382 / อ 17 2536 วิจัย