เทพณรงค์ นพกรวิเศษ.

เทคโนโลยีชีวภาพกับโคนมไทย / เทพณรงค์ นพกร, วิศรา ไชยสาลี, นิธิกานต์ อินทร. - ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2550. - 153 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9742299862


โคนม--การเลี้ยง--เทคโนโลยีชีวภาพ.

637.0157 / ท 56 2550