กฤษณา ชุติมา.

รู้ไว้ใช่ว่าประสาวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 / กฤษณา ชุติมา. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. - 435 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 34 .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. รวมบทความจากคอลัมน์ "เพื่อนรู้ไหม".

9741330944


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--รวมเรื่อง.
ความรู้ทั่วไป--รวมเรื่อง.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

503 / ก 918 2549 ล 2