นำชัย ชีววิวรรธน์.

วิทยาศาสตร์ในสตาร์วอร์ส (The Science of Star Wars) / โดย นำชัย ชีววิวรรธน์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. - 92 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสือภายใต้โครงการสร้างสรรค์วรรณกรรมสู่สาธารณชน. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

9742297371


สงครามอวกาศ.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--ภาพยนตร์.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

791.43656 / น 212 2548