พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.

จับตายวายร้ายไวรัส / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช. - กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซีบุ๊คส์, 2549. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

9749331818


ไวรัสคอมพิวเตอร์.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

005.84 / พ 415 2549