อติพร สุวรรณ.

กิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน / เรียบเรียงโดย อติพร สุวรรณ. - ปทุมธานี : โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. - 113 หน้า : ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

9742295182


วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--กิจกรรมการประกวดแข่งขัน.
โครงงานวิทยาศาสตร์--การศึกษาขั้นมัธยม--กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน.
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น.
รางวัลนวัตกรรม--การศึกษาขั้นมัธยม--กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน.

608.7079 / อ 14 2546