การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Aanlysis) : บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง / กรมวิทยาศาสตร์บริการ [รวบรวมโดย] สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2550. - 35 แผ่น ; 31 ซ.ม.

YE2007 M09 D01


Chemistry--Laboratory manuals--Bibliography.
Chemistry, Analytic--Bibliography.
Laboratories--TEchniques and procedures--Bibliography.
ห้องปฏิบัติการ--การวิเคราะห์--บรรณานุกรม.