กรรติกา ศิริเสนา.

กัมมันตภาพรังสีพลังงานนิวเคลียร์ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสังคม / กรรติกา ศิริเสนา. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 115 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YE2007 M12 D01

9789740319276


กัมมันตภาพรังสี.
พลังงานนิวเคลียร์.
กัมมันตภาพรังสี--การตรวจวัด.
รังสี--การใช้ประโยชน์.
รังสี--ประเภท.
รังสี--แง่สิ่งแวดล้อม.
รังสี--การแพทย์--การใช้ประโยชน์.
วัสดุนิวเคลียร์.
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์.
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์.
ระเบิดนิวเคลียร์.
อาวุธนิวเคลียร์.

539.7 / ก 17 2550