รังสี / กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2550. - 19 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2008 M01 D01


รังสี--ประเภท.
รังสี--แง่อนามัย.