นิธิ มหานนท์.

ลดความดันโลหิตสูงอย่างได้ผล / นิธิ มหานนท์. - กรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550. - 256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9789747784442


ความดันเลือดสูง.
โภชนบำบัด.

616.132 / น 34 2550