พิมลพรรณ พิทยานุกูล.

ผมสวยด้วยแชมพูธรรมชาติ / พิมลพรรณ พิทยานุกูล...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาติ, 2549. - 80 หน้า : ภาพประกอบ.

9749450957


แชมพูสมุนไพร--การผลิต.
แชมพู--ผลิตภัณฑ์.
ผม--การดูแลและสุขวิทยา.
สบู่.
สบู่เหลว.

668.55 / พ 36 2549