ในหลวงกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2529. - 175 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

สิ่งพิมพ์ราชวงศ์. เอกสารเนื่องในวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 24 มีนาคม 2530.


กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--ผลงาน.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--โครงการ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ--อนุสาวรีย์.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา--พระราชกรณียกิจ--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า--พระกรณียกิจ--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.

606 / ว 34 2529 รายงาน