กอร์, อัล.

โลกร้อน ฉบับคนรุ่นใหม่ / อัล กอร์, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. - 196 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

YT2008 M07 D01

9789743239786


การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก.
ปรากฏการณ์เรือนกระจก.
ภัยธรรมชาติ.
แก๊สเรือนกระจก.

551.52 / ก 19 2550