เสาวนีย์ หนูขาว.

การศึกษาคุณภาพน้ำบาดาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี / เสาวนีย์ หนูขาว. - กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2550. - 100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

รายงานวิชาการ ฉบับที่ กวน. 1/2550

YE2008 M04 D01


น้ำบาดาล--คุณภาพน้ำ--วิจัย.--สุราษฎร์ธานี
ธรณีวิทยา--สุราษฎร์ธานี.
สุราษฎร์ธานี--ภูมิประเทศ.

553.79072 / ส 517 2550/1 วิจัย