ศัพท์วิทยาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / โดย ราชบัณฑิตยสถาน. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2536. - 343 หน้า.

9748120767


วิทยาศาสตร์--ศัพท์บัญญัติ.
วิทยาศาสตร์--พจนานุกรม.

503 / ร 22 2536 อ้างอิง