สมจิต อ่อนเหม.

การทำนมถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง / โดย สมจิต อ่อนเหม...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2550?]. - 18 หน้า.


ถั่วเหลือง--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
นมถั่วเหลือง--การผลิต.
เต้าฮวย--การผลิต.
น้ำเต้าหู้--การผลิต.
เต้าหู้หลอด--การผลิต.
ถั่วสมุนไพร--การผลิต.
ถั่วเคลือบ--การผลิต.
ขนมผักกาด--การผลิต.
เต้าฮวยฟรุตสลัด--การผลิต.