กุลวดี ตรองพาณิชย์.

ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด / กุลวดี ตรองพาณิชย์. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. - 9 หน้า.


น้ำส้มสายชูหมัก--การผลิต.
ตังฉ่าย--เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน--การผลิต.
นมข้าวโพด--การผลิต.
นมเปรี้ยว--ข้าวโพด--การผลิต.
ข้าวเกรียบ--ข้าวโพด--การผลิต.