เนตรนภิส วัฒนสุชาติ.

ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง / เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เย็นใจ ฐิตะฐาน. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2550?]. - 4 หน้า : ตาราง.


มันสำปะหลัง--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
ลอดช่องสิงคโปร์--การผลิต.