ผลิตภัณฑ์ผลไม้ ดอง แช่อิ่ม อบแห้ง การทำแยม / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2550?]. - 20 หน้า.


มะม่วง--การแปรรูป.
มะม่วง--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
มะนาวดอง--การผลิต.
แยม--มะนาว--การผลิต.
แยม--สับปะรด--การผลิต.
เยลลี่--สับปะรด--การผลิต.
สับปะรดอบแห้งปรุงรส--การผลิต.
มะละกออบแห้งปรุงรส--การผลิต.
ฝรั่งอบแห้งปรุงรส--การผลิต.