มัณฑนา ร่วมรักษ์.

ผลิตภัณฑ์จากขนุน / มัณฑนา ร่วมรักษ์...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, [2550?]. - 12 หน้า.


ขนุน--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
ขนุน--การแปรรูป.