ธนวรรณ บุญปั้น.

การแปรรูปมะขาม / โดย ธนวรรณ บุญปั้น, อุษา ภูคัสมาส. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2550?]. - 10 หน้า.


มะขาม--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
มะขาม--การแปรรูป.
มะขาม--การเก็บและรักษา.