มัณฑนา ร่วมรักษ์.

การแปรรูปมะนาวและพริกสู่ระดับอุตสาหกรรม / มัณฑนา ร่วมรักษ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. - 35 หน้า : ตาราง.


มะนาว--การแปรรูป.
พริก--การแปรรูป.
มะนาว--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
พริก--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
พริก--การเก็บและรักษา.
มะนาว--การเก็บและรักษา.