วารุณี วารัญญานนท์.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอเพื่อเพิ่มมูลค่า / วารุณี วารัญญานนท์...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2550?]. - 12 หน้า.


มะละกอ--สารอาหาร.
ปาเปน.
มะละกอ--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
มะละกอ--การแปรรูป.