จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร.

การผลิตซอสกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วย / จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2550?]. - 24 หน้า.


กล้วย--การแปรรูป.
ซอสกล้วย--การผลิต.
กล้วย--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
กล้วย--สารอาหาร.