ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ / โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2550?]. - 25 หน้า : ตาราง.


เนื้อสัตว์--สารเติมแต่งอาหาร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
เนื้อสัตว์--การแปรรูป.
เนื้อสัตว์--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
แหนม--การผลิต.
ไส้กรอก--การผลิต.
หมูหยอง--การผลิต.
หมูแผ่น--การผลิต.
กุนเชียง--การผลิต.
ลูกชิ้น--เนื้อวัว--การผลิต.
ลูกชิ้น--หมู--การผลิต.
เนื้อเค็ม--การผลิต.