มัณฑนา ร่วมรักษ์.

เทคโนโลยีการแปรรูปจากถั่วต่างๆ / โดย มัณฑนา ร่วมรักษ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. - 19 หน้า : ตาราง.


ถั่ว--ผลิตภัณฑ์อาหาร.
ถั่ว--การแปรรูป.
ถั่วเหลือง--การแปรรูป.
ถั่วลิสง--การแปรรูป.
ข้าวเกรียบ--ถั่วเหลือง.
ถั่วกวน.
เต้าฮวย.
นมถั่วเหลือง.

จส 651