เห็ดพิษ / สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ; ณภัทร สนธิรัตน...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549. - 72 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


เห็ด--ประเภท.
เห็ด--พิษ.
ชีวพิษจากพืช--เห็ด.
ชีวพิษจากพืช--เห็ด--การวิเคราะห์.

635.87 / ส 16 2549