เอมอร คล่องแคล่ว.

การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล / เอมอร คล่องแคล่ว. - กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2551. - 100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

รายงานวิชาการ ฉบับที่ กวน. 1/2551.


น้ำบาดาล--การปรับปรุงคุณภาพ--วิจัย.
น้ำบาดาล--การฆ่าเชื้อโรค--วิจัย.
น้ำบาดาล--การกำจัดโลหะหนัก--วิจัย.

553.79072 / อ 56 2551/1 วิจัย