เรวดี ธรรมอุปกรณ์.

ใช้ยา-ต้องรู้ เล่ม 2 / เรวดี ธรรมอุปกรณ์, สาริณีย์ กฤติยานันต์, ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 313 หน้า. - หนังสือชุดความรู้เพื่อชุมชน .

เล่มที่ 105

9789740320531


ยา.
การใช้ยา.

615.1 / ร 57 2551 ล 2