นวัตกรรมด้านงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอีเล็คทรอนิคส์ / ธนกร ฐานะโชคอำนวย, บรรณาธิการ. - นนทบุรี : วารสาร 88, [2550?]. - 101 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

จัดพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค--ประวัติ.
การเดินสายไฟฟ้า.
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม--ข้อกำหนด.
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน--ความรู้ทั่วไป.
ไฟฟ้า--การขอใช้.

621.3068 น 17 2550