รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551. - 70 หน้า : ตาราง.

การประชุมวันที่ 18-20 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมวังธารา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การประชุม.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การบูรณาการระดับจังหวัด.

606.09593 / ว 34 2551 ล 3 รายงาน