อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ; คณะผู้เรียบเรียง, เกษร สิทธิหนิ้ว...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551. - 96 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

9789747530896


การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก--นโยบายของรัฐ.
พิธีสารเกียวโต.
แก๊สเรือนกระจก.
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก.
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก--นโยบายของรัฐ.
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.

341.762 ส 12 2551/2