การประชุมวิชาการประจำปี 2551 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ "อยู่ดีมีสุขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" / จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551. - 60 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

การประชุมวันที่ 24-26 มีนาคม 2551 ณ อุทธยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การประชุม.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--นิทรรศการ.

607.34 / อ 16 2551/2