เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 เล่ม 2 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...[และอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. - 699 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 .

การประชุมวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 "เกษตรศาสตร์เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อประชาไทยอยู่เย็นเป็นสุข" เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เอกสารทางวิชาการ 8/2551 มีซีดีประกอบ 1 แผ่น ; หมายเลขวีดิทัศน์ 209


อาหารสัตว์--วิจัย.
สัตว์--วิจัย.
เกษตรกรรม--วิจัย.
สัตวแพทยศาสตร์--วิจัย.
วิทยาศาสตร์การเกษตร--วิจัย.

630.72 / ก 58 2551 ล 2