เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 เล่ม 3 : สาขาประมง / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...[และอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. - 565 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 .

การประชุมวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 "เกษตรศาสตร์เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อประชาไทยอยู่เย็นเป็นสุข" เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา มีซีดีประกอบ 1 แผ่น ; หมายเลขวีดิทัศน์ 209 เอกสารทางวิชาการ 2/2551


วิทยาศาสตร์การเกษตร--วิจัย.
ประมง--วิจัย.

630.72 / ก 58 2551 ล 3