เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 เล่ม 4 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...[และอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. - 669 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 .

เอกสารทางวิชาการ 3/2551 มีซีดีประกอบ 1 แผ่น ; หมายเลขวีดิทัศน์ 209 การประชุมวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 "เกษตรศาสตร์เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อประชาไทยอยู่เย็นเป็นสุข" เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา


วิทยาศาสตร์การเกษตร--วิจัย.
มนุษยศาสตร์--วิจัย.
สังคมศาสตร์--วิจัย.
เศรษฐศาสตร์--วิจัย.
การบริหารธุรกิจ--วิจัย.
คหกรรมศาสตร์--วิจัย.
เกษตรกรรม--วิจัย.

630.72 / ก 58 2551 ล 4