ม.อึ้งอรุณ, นามแฝง.

อาบน้ำบำบัดโรค / ม.อึ้งอรุณ - กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2538?]. - 109 หน้า : ภาพประกอบ.


การบำบัดด้วยน้ำ.
การรักษาด้วยน้ำ.
การบำบัดด้วยไอน้ำ.

615.853 / ม 19 2538