แผนการดำเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ 2551 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - ปทุมธานี : สำนักงาน, 2551. - 44 หน้า : ตาราง.

9789742296650


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ--แผนยุทธศาสตร์.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--แผนยุทธศาสตร์.
คลัสเตอร์--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
คลัสเตอร์--อุตสาหกรรม.

606 / พ 113 2551