วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พัฒนาชาติ สร้างอำนาจรัฐ / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2527 - 118 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

เอกสารเนื่องในวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 24 มีนาคม 2527


กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--ผลงาน.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--โครงการ.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร.
นโยบายวิทยาศาสตร์.
นโยบายพลังงาน.

606 / ว 34 2527 รายงาน