รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการคาดคะเนความต้องการกำลังคน และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประกอบการจัดทำแผนหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะยาวด้านการพัฒนากำลังคน / สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย, จรวย บุญยุบล...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพลังงาน, 2533. - 225 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

รายงานเสนอต่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพลังงาน


กำลังคน--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิจัย.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การพัฒนากำลังคน--วิจัย.

607.39 / จ 49 2533 วิจัย