ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

คู่มือเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, ศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์. - กรุงเทพฯ : โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์, 2549. - 240 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

9789749761359


ภัยพิบัติ--ประเภท.
เอลนิโญ.
พยากรณ์อากาศ.
ลานิญา.
อุตุนิยมวิทยา.
ภูมิอากาศ.
ปรากฏการณ์เรือนกระจก.
แก๊สเรือนกระจก.
โอโซน.
แผ่นดินไหว.
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก.
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.
ภัยธรรมชาติ--การเตือนภัย--เทคโนโลยี.
ภัยธรรมชาติ--ประเภท.

363.349 / ป 17 2549