วันฟ้าใส, นามแฝง.

มหันตภัยโลกร้อน ฉบับเยาวชน : Global Warming...เรื่องจริงที่เยาวชนต้องรู้ / วันฟ้าใส. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2551. - 131 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9789748460185


การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก.
แก๊สเรือนกระจก.
ปรากฏการณ์เรือนกระจก.

551.5 / ว 115 2551