รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง 5 / สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551. - 106 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารหมายเลข 03/2551


ยงยุทธ ยุทธวงศ์--สุนทรพจน์.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--สุนทรพจน์.
เศรษฐกิจพอเพียง--สุนทรพจน์.

602 / ส 215 2551 ล 5